12 oktober 2020, 9:30 - 13:00
Locatie: Online; u ontvangt een link na registratie.

Op 12 oktober vindt de online NWA matchmaking bijeenkomst ‘Wonen in een waarde(n)volle samenleving’ plaats. Deze heeft als doel partijen te vinden die willen aansluiten bij een trans-disciplinair consortium, met het oog op het indienen van een subsidieaanvraag voor de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia 2020/21 (NWA-ORC 2020/21)

Ondanks grote welvaart, een rijke traditie en vele technische vernieuwing kampt Nederland met een enorm tekort aan woningen: met name aan betaalbare woningen is gebrek. Lange procedures, protesten van omwonenden, investeringen gericht op korte-termijn-rendement, regelgeving, beperkingen door stikstof- en PFAS-normen: het is een complexe uitdaging om de urgente woningnood aan te pakken en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die grote en conflicterende lange-termijn transitieopgaven aan ons stellen. De woningbouwopgave vraagt niet alleen om een technische oplossing – smart en low-tech vernieuwingen moeten worden ingebed in regelgeving, financiering en governance. Bovendien is er draagvlak nodig onder bewoners en daadkracht onder actoren. Dit is een grote uitdaging, doordat verschillende domeinen hun eigen taal spreken en belangen sterk uiteenlopen.

Het hoofddoel van Wonen in een waarde(n)volle samenleving is om concrete oplossingen te genereren voor de urgente woningbouwopgave van vandaag, waarbij we heel duidelijk de waarde(n) voor de toekomst centraal stellen. Om ons doel te bereiken stellen we een trans-disciplinair consortium samen, waarin de gehele kennisketen vertegenwoordigd is en waarin we gaan samenwerken met publieke instellingen en partners uit de praktijk. We zijn op zoek naar trans-disciplinaire onderzoeksmethoden, welke nieuwe inzichten kunnen geven.

Het project wil gebruik maken van pilots, waarin oplossingen in al hun complexiteit worden getest en geëvalueerd op toegevoegde waarde. Smart toepassingen, ontwerp, planning, regelgeving, participatie, financiering, (samen)woonvormen en governancemodellen moeten op elkaar zijn afgestemd om optimaal te kunnen bijdragen aan wonen in een waarde(n)volle samenleving. Om duurzame verandering te realiseren, willen we zowel vernieuwers (niche) als gevestigde actoren(regime) uit de hele keten betrekken. Voor een goed begrip van sociale, economische en technische behoeften is burgerbetrokkenheid, mede door middel van citizen-science, cruciaal. Bewoners, vernieuwers en gevestigde actoren zijn allen nodig om te doorgronden welke vernieuwingen nodig én mogelijk zijn, zodat pilots kunnen leiden tot een blijvende impact.

Dit project ziet betaalbare, adequate huisvesting als noodzakelijke voorwaarde voor een waarde(n)volle samenleving. De huidige woningbouwcrisis wordt aangegrepen om integrale oplossingen te ontwikkelen waarin waarden voor de lange termijn als uitgangspunt dienen om op korte termijn voldoende betaalbare woningen in een duurzame en inclusieve leefomgeving te realiseren.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deelnemers: onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van organisaties op het gebied woningbouw en verstedelijking. Geïnteresseerden uit de gehele kennisketen en uit verschillende disciplines zijn welkom.

Locatie: online; u ontvangt een link na registratie.

Aanmelding: tot uiterlijk 6 oktober 2020 (12:00 uur) d.m.v. een E-mail met korte motivatie (max. 50-100 woorden) naar 1MHomes-bk@tudelft.nl

Sluitingsdatum: 6 oktober 2020

Informatie over het 1MHomes-initiatief: link

 

PROGRAMMA

 09:30 Introductie

 • Welkom en toelichting doel van de matchmaking | Prof.dr.ir. Marja Elsinga
 • Opening | Prof.ir. Dick van Gameren

09:40  Keynotes & discussie

 • Dromen voor de toekomst | ir. Floris van Alkemade, rijksbouwmeester
 • Urgente problemen op de woningmarkt | Prof. Dr. Peter Boelhouwer,
 • Discussie | Dick van Gameren, Floris Alkemade & Peter Boelhouwer

10:40 Korte pauze

10.50   Onderzoek NWO Nationale Wetenschapsagenda

 • Smart, Liveable Cities | Marleen Stikker
 • Wonen in een waarde(n)volle samenleving | Dr. Arend Jonkman & Ir. Frederique van Andel

11.10   Workshops

 • Workshops | in parallelle deelsessies (1 uur)
 1. Automatisering, digitalisering in de bouwsector | Prof.ir. Thijs Asselbergs
 2. Verdichting in, met en voor de buurt | Ir. Harald Mooij
 3. Samenwonen en samenleven | Dr. ing. Gerard van Bortel

12:10  Korte pauze

12:20   Terugkoppeling en afronding

 • Terugkoppeling workshops
 • Toelichting vervolgtraject en afsluiting | Prof.dr.ir. Marja Elsinga

13:00  Einde programma

 

Organisator: Faculteit Bouwkunde, TU Delft