19 oktober 2020, 13:00 – 18:00 uur
Locatie: Online, deelnemers ontvangen de link na de aanmelding

Vandaag de dag hebben we te maken met grote maatschappelijke, culturele en natuurlijke
veranderingen. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, covid-19, thuiswerken en
veranderde mobiliteit dwingen ons na te denken over de toekomst van onze leefomgeving: van
architectuur, naar wijk, naar stad en landschap. De gebouwde omgeving vraagt om aanpassingen,
verduurzaming, onderhoud en mogelijk zelfs afbraak. In deze veranderende omgeving staat het
gebouwde erfgoed uit de periode 1965-1990 in toenemende mate onder druk. Tegelijk biedt deze
architectuur een sterke persoonlijke en collectieve identiteit die verband houdt met zijn sociaalculturele
geschiedenis, totstandkoming en gebruikers. Ze is geliefd maar ook gehaat, ze wordt
gekoesterd maar ook gemeden, de experimentele woningbouw, bloemkoolwijken,
stadsvernieuwing, groeikernen, recreatieparken, (spiegelende) kantoren, winkelcentra en universitaire campussen. Maar er is over deze periode ook nog veel onbekend. De omgang met de
gebouwde omgeving 1965-1990 vraagt om onderzoek naar kaders, criteria en instrumenten die
recht doen aan enerzijds de specifieke historische, sociaal-culturele, demografische en
architectonische achtergronden van deze periode, en anderzijds de eisen die hieraan vandaag de
dag worden gesteld. Hoe kan dit erfgoed worden ingezet bij de toekomstige ruimtelijke opgaven en
aansluiten bij verduurzaming, verstedelijking, energietransitie en woon- en gebruikskwaliteit?
Deze matchmakingbijeenkomst heeft als doel partijen te vinden die zich willen aansluiten bij ons
consortium van vertegenwoordigers uit het ruimtelijke erfgoedveld, met het oog op het indienen
van een subsidieaanvraag voor de NWA-ORC 2020/21.
Wij nodigen deelnemers uit om een actieve bijdrage te leveren en actuele vragen aan te dragen
die verband houden met de transformatie en de toekomst van de gebouwde omgeving uit deze
periode. De bijeenkomst staat open voor onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van
organisaties die vanuit hun eigen achtergrond of werkveld te maken hebben met deze
problematiek. We starten plenair en zullen de discussie aanscherpen in een aantal deelgroepen. De
uitkomsten van de groepsbesprekingen moeten leiden tot de formulering van haalbare en concrete
onderzoeksvragen– en methodes. Omdat de fysieke aanwezigheid bij de bijeenkomst is beperkt tot
maximaal 25 deelnemers, wordt ook voorzien in digitale deelname. Daarom zal een selectie worden
gemaakt. We nodigen u uit om voor uw aanwezigheid en bijdrage een motivatie (max 50-100
woorden) tot 21 september in te dienen bij j.fraune@tudelft.nl.

Organisator: Faculteit Bouwkunde, TU Delft