Vandaag de dag hebben we te maken met grote maatschappelijke, culturele en natuurlijke
veranderingen. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, covid-19, thuiswerken en
veranderde mobiliteit dwingen ons na te denken over de toekomst van onze leefomgeving: van
architectuur, naar wijk, naar stad en landschap. De gebouwde omgeving vraagt om aanpassingen,
verduurzaming, onderhoud en mogelijk zelfs afbraak. In deze veranderende omgeving staat het
gebouwde erfgoed uit de periode 1965-1990 in toenemende mate onder druk. Tegelijk biedt deze
architectuur een sterke persoonlijke en collectieve identiteit die verband houdt met zijn sociaalculturele
geschiedenis, totstandkoming en gebruikers. Ze is geliefd maar ook gehaat, ze wordt
gekoesterd maar ook gemeden, de experimentele woningbouw, bloemkoolwijken,
stadsvernieuwing, groeikernen, recreatieparken, (spiegelende) kantoren, winkelcentra en universitaire campussen. Maar er is over deze periode ook nog veel onbekend. De omgang met de
gebouwde omgeving 1965-1990 vraagt om onderzoek naar kaders, criteria en instrumenten die
recht doen aan enerzijds de specifieke historische, sociaal-culturele, demografische en
architectonische achtergronden van deze periode, en anderzijds de eisen die hieraan vandaag de
dag worden gesteld. Hoe kan dit erfgoed worden ingezet bij de toekomstige ruimtelijke opgaven en
aansluiten bij verduurzaming, verstedelijking, energietransitie en woon- en gebruikskwaliteit?
Deze matchmakingbijeenkomst heeft als doel partijen te vinden die zich willen aansluiten bij ons
consortium van vertegenwoordigers uit het ruimtelijke erfgoedveld, met het oog op het indienen
van een subsidieaanvraag voor de NWA-ORC 2020/21.
Wij nodigen deelnemers uit om een actieve bijdrage te leveren en actuele vragen aan te dragen
die verband houden met de transformatie en de toekomst van de gebouwde omgeving uit deze
periode. De bijeenkomst staat open voor onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van
organisaties die vanuit hun eigen achtergrond of werkveld te maken hebben met deze
problematiek. We starten plenair en zullen de discussie aanscherpen in een aantal deelgroepen. De
uitkomsten van de groepsbesprekingen moeten leiden tot de formulering van haalbare en concrete
onderzoeksvragen– en methodes. Omdat de fysieke aanwezigheid bij de bijeenkomst is beperkt tot
maximaal 25 deelnemers, wordt ook voorzien in digitale deelname. Daarom zal een selectie worden
gemaakt. We nodigen u uit om voor uw aanwezigheid en bijdrage een motivatie (max 50-100
woorden) tot 21 september in te dienen bij j.fraune@tudelft.nl.

Het is geliefd maar ook gehaat, het wordt gekoesterd maar ook vernietigd: het gebouwde en groene erfgoed uit de jaren 1970 en 1980 in de vorm van bloemkoolwijken, stadsvernieuwingsgebieden, recreatieparken, hoogbouw of universitaire campussen. Deze architectuur en dit landschap zijn in rap tempo aan het verouderen en vragen om vernieuwingen die passen bij de eenentwintigste eeuw, de noodzakelijke energietransitie en nieuwe kwaliteiten van leven, mede in relatie tot de huidige woningnood. Traditionele manieren van monumentenbescherming voldoen niet meer. Welke methodes kunnen we ontwikkelen om dit jonge erfgoed te transformeren voor de toekomst, met behoud van cultuurhistorische en materiële waarden?

Deze matchmakingbijeenkomst heeft als doel partijen te vinden die zich willen aansluiten bij ons consortium van vertegenwoordigers uit het ruimtelijke erfgoedveld. Wij nodigen deelnemers uit om een actieve bijdrage te leveren aan de discussie over vraagstukken rond de toekomst van architectuur en landschap uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De bijeenkomst staat open voor onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van organisaties (overheid of particulier) op het gebied van erfgoed, duurzaam ontwerp, circulaire economie, projectontwikkeling, woningbouw en relevante industrie. We starten plenair met een aantal keynotes van vertegenwoordigers uit sectoren die aansluiten bij de routes ‘Levend verleden’, ‘Smart, liveable Cities’ en ‘Kwaliteit van de omgeving’. Daarna kunnen de aanwezigen in deelgroepen hun ideeën en mogelijke bijdrage aan het consortium naar voren brengen. De uitkomsten van de groepsdiscussies moeten leiden tot een formulering van haalbare en concrete onderzoeksvragen en -methodes, en de wenselijke samenstelling van het consortium.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 april. Mail naar j.fraune@tudelft.nl

De belangstelling voor complementaire behandelwijzen neemt toe, al dan niet als aanvulling op en geïntegreerd met reguliere zorginterventies. Dit matchmakingsevent heeft als doel om een nationale kennisagenda te ontwikkelen en kennis over de bijdrage van complementaire behandelwijzen aan het reduceren van antibioticagebruik, preventie en behandeling van infectieziekten en pijnmanagement te actualiseren/opbouwen, kennishiaten te identificeren, de kennisbehoefte vast te stellen, onderzoeksthema’s te prioriteren, vast te stellen wie belangrijke kennispartners en spelers in het werkveld zijn, en suggesties voor initiatieven te verzamelen om complementaire behandelwijzen op grote schaal beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te maken en integrale zorg een structurele plek in de gezondheidszorg te laten innemen. Resultaten van deze bijeenkomst dienen tevens als input voor een Europese kennisagenda. We nodigen zorgverleners, patiëntenverenigingen, kennis- en onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en het bedrijfsleven uit om met ons mee te denken.

Om je aan te melden klik hier

For registration click here

 1. Learning from the past & reflecting on current impact evaluation practices: the meet-up invites various stakeholders to reflect upon impact evaluation by discussing common approaches, dilemma’s and main challenges in the daily practice of monitoring, evaluation and learning. Two case studies will be presented for this purpose. Furthermore the meeting facilitates mutual exchange about learned lessons and good practice examples to inform the new Dutch Ministry of Foreign Affairs’ Strategic Partnership programs.
 2. Looking ahead – what does optimizing impact (evaluation) for inclusive sustainable development require?
  A second part of the meet-up will consist of several pitches – in a TEDX set up – in which researchers from a broad range of disciplines briefly share their ideas. What are state-of-the-art approaches and ideas to impact evaluation within academia? The meet-up aims at defining knowledge gaps and identifying opportunities for joint efforts (science, policy and practice) in order to optimize impact evaluation for inclusive sustainable development.
Het Noonan Syndroom (NS) is het meest voorkomende syndroom waar u nog nooit van gehoord hebt. Door de onbekendheid van het NS en soms door de mildheid van klachten, wordt het syndroom lang niet altijd herkend en blijven de kwaliteit van zorg en welzijn erg achter. Het aantal patiënten wordt geschat op 6.800 tot 17.000 in Nederland.

Er zijn inmiddels minstens 17 genen bekend die  het NS en gerelateerde RASopathieën kunnen veroorzaken. Patiënten met NS ervaren tal van problemen die grote impact hebben op de patiënt en het hele gezin, maar met veelal grote gevolgen. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende (ernstige) lichamelijke klachten, maar ook om ingewikkelde psychische problemen, slaapproblemen, leerproblemen en gedragsproblemen. Veel van deze klachten hebben grote impact op de zelfredzaamheid, de wijze waarop NS patiënten al dan niet kunnen participeren in de maatschappij en op de invulling van het leven van het hele gezin. Voor passende zorg en onderzoek is het belangrijk om bij mensen met NS en hun naasten op te halen waar ze tegen aanlopen in het leven en de zorg met NS. In dit project staat het ophalen van hun wensen en behoeften centraal, en worden deze wensen en behoeften vertaald naar concrete acties voor zorg, welzijn en onderzoek.

De aanvraag voor de Focusgroepen Bijeenkomst RASpons op de Contactdag levert een Patiënten Agenda op. Dit is een gevalideerde lijst van knelpunten / vragen met prioritering om op te gaan lossen. De Focusgroepen Bijeenkomst met patiënten, achterban, een dagvoorzitter en meerdere facilitatoren, en de Medische Adviesraad NS is een belangrijke  stap in het totale RASpons project.

Voor meer informatie en registratie mail naar: Info@noonansyndroom.nl

This matchmaking event is intended to act as a springboard for the formation of an NWA research consortium that will examine the role of social workers in creating resilient societies. In the context of the participatiesamenleving and ongoing welfare reforms, an increasing number of tasks are delegated to ‘society’, with local social networks expected to provide assistance and care in lieu of the welfare state. The task of facilitating and helping shape such caring, resilient communities falls to social workers. Correspondingly, in the field of social work, there is a growing emphasis on the responsibility of social workers to facilitate community building and enhance social cohesion. Policy makers have high expectations of activating, empowering policies and approaches, which leaves social work with a rather daunting task.

This project aims to bring together academics, lecturers, policy officials, practitioners and social entrepreneurs to examine how social workers go about this task, asking how they work with and on social relations to reform and strengthen the social fabric and activate target groups and target communities. Special attention will be given to the diversification of society, and to the questions with respect to equal access to services and equal participation this generates. Rather than merely documenting ‘what works’, this project seeks to more fundamentally explore the social worlds that social workers engage, how they understand and position themselves in these social worlds and how they try to influence and shape them. Innovative insights are expected from a combination of ethnographic research on social work practices, action research with practitioners and social entrepreneurs, and comparative research on social work practices in select European countries

You can register for this event by sending an email to Michelle.bax@inholland.nl

Heritage institutions hold many objects with heraldic devices in their (digital) collections. Ideally, these objects would be linked, using the device as the identifying element. Developing an image-based digital platform of heraldic devices would increase knowledge about heritage holdings, like the identification and understanding of objects in different collections as part of the same heraldic “family”. It would advance cooperation between heritage institutions and academics, through joint research projects and (digital) exhibitions.

This event will bring together heritage professionals from various museums, libraries, and archives in the Netherlands and abroad. Because of their (heraldic) collections, expertise, and possibilities for public outreach projects, they will be crucial partners in the development of the NWA-project “This Is Me. Visual Manifestations of Personal and Collective Identities and the Heraldic Imagination, 1500-1800”, a pre-proposal of which we hope to submit in the course of 2020.

 

This Matchmaking event has the following aims:

Planning of research project and outreach activities

Consortium formation

Preparations for a digital platform

For registration please contact: m.keblusek@hum.leidenuniv.nl

Aim of the event is 1) to establish a strong consortium of researchers doing research on routinely collected mental healthcare data, and 2) to generate innovative research ideas using routine mental healthcare data for personalizing care.

After presenting the perspective from different stakeholders and our keynote Dr David McDaid, the group will split into parallel workshops to address subthemes. Workshops have short presentations and group discussions with the aim to provide input for the manifesto. The day will end with a plenary interactive session mediated by a moderator. A joint manifesto (1 A4 max) will be drafted describing the consortium’s aims and approach.

Target groups are:

 • Researchers in academia, mental health care organizations and policy institutions.
 • Clients and client organizations.
 • Health insurance companies.
 • Healthcare providers/clinicians.

The language during the event will be English (except for one keynote and certain parallel sessions). We aim to welcome between 40 and 50 attendees.

Het Noonan Syndroom (NS) is het meest voorkomende syndroom waar u nog nooit van gehoord hebt. Door de onbekendheid van het NS en soms door de mildheid van klachten, wordt het syndroom lang niet altijd herkend en blijven de kwaliteit van zorg en welzijn erg achter. Het aantal patiënten wordt geschat op 6.800 tot 17.000 in Nederland. Er zijn inmiddels minstens 17 genen bekend die het NS en gerelateerde RASopathieën kunnen veroorzaken. Patiënten met NS ervaren tal van problemen die grote impact hebben op de patiënt en het hele gezin, maar met veelal grote gevolgen. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende (ernstige) lichamelijke klachten, maar ook om ingewikkelde psychische problemen, slaapproblemen, leerproblemen en gedragsproblemen. Veel van deze klachten hebben grote impact op de zelfredzaamheid, de wijze waarop NS patiënten al dan niet kunnen participeren in de maatschappij en op de invulling van het leven van het hele gezin. Voor passende zorg en onderzoek is het belangrijk om bij mensen met NS en hun naasten op te halen waar ze tegen aanlopen in het leven en de zorg met NS. In dit project staat het ophalen van hun wensen en behoeften centraal, en worden deze wensen en behoeften vertaald naar concrete acties voor zorg, welzijn en onderzoek.

De aanvraag voor de Focusgroepen Bijeenkomst RASpons op de Contactdag levert een Patiënten Agenda op. Dit is een gevalideerde lijst van knelpunten / vragen met prioritering om op te gaan lossen. De Focusgroepen Bijeenkomst met patiënten, achterban, een dagvoorzitter en meerdere facilitatoren, en de Medische Adviesraad NS is een belangrijke stap in het totale RASpons project.

Meld je aan via info@noonansyndroom.nl

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar Jos.draaisma@radboudumc.nl

What does impact evaluation of the future look like? With the current & new Strategic Partnerships in mind, what are common challenges? How can we create better linkages between research and practice?

 1. Learning from the past & reflecting on current impact evaluation practices: the meet-up invites various stakeholders to reflect upon impact evaluation by discussing common approaches, dilemma’s and main challenges in the daily practice of monitoring, evaluation and learning. Two case studies will be presented for this purpose. Furthermore the meeting facilitates mutual exchange about learned lessons and good practice examples to inform the new Dutch Ministry of Foreign Affairs’ Strategic Partnership programs.
 2. Looking ahead – what does optimizing impact (evaluation) for inclusive sustainable development require?
  A second part of the meet-up will consist of several pitches – in a TEDX set up – in which researchers from a broad range of disciplines briefly share their ideas. What are state-of-the-art approaches and ideas to impact evaluation within academia? The meet-up aims at defining knowledge gaps and identifying opportunities for joint efforts (science, policy and practice) in order to optimize impact evaluation for inclusive sustainable development.

This meeting will take place on the 9th of April from 13:00-17:00 at In de Ruimte, Oudegracht 230 werf, Utrecht. Sign up by filling in this form.

Maria van der Harst, email: a.m.r.vanderharst@umcutrecht.nl or Joyce Browne, email: J.L.Browne@umcutrecht.nl