1 oktober 2018

De deadline voor het indienen van een uitgewerkt voorstel voor de NWA- Onderzoek op Routes door Consortia (NWA ORC) call is uitgesteld tot donderdag 31 januari om 14.00 uur. NWO kreeg 324 vooraanmeldingen binnen die aan de voorwaarden voldoen in reactie op de eerste call for proposals vanuit het NWA-programma. Dit was substantieel meer dan verwacht. Om al deze vooraanmeldingen zorgvuldig te evalueren hebben we moeten besluiten de procedure te verlengen.

Op 28 september hebben wij alle indieners laten weten of hun vooraanvraag ontvankelijk was en dat wij de procedure hebben moeten verschuiven. Dit heeft veel vragen opgeleverd. Om deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden hebben wij een FAQ opgesteld.

Vervolg procedure

Alle ontvankelijke vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie geëvalueerd aan de hand van de criteria: de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel; de kwaliteit van het consortium; en de potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken. Naar aanleiding van de evaluatie zullen wij alle aanvragers in week 50 een positief of negatief advies geven om hun vooraanmelding verder uit te werken tot een aanvraag. Het advies is niet bindend maar zegt wel wat over de kansen van de aanvraag. De aanvragers hebben vervolgens tot donderdag 31 januari 2019 de tijd om het voorstel uit te werken tot een aanvraag. De procedure met vooraanmelding wordt sinds enkele jaren gebruikt door NWO, onder andere bij de vernieuwingsimpuls. Het proces van vooraanmelding en advies over de kansen van een aanvraag is een van de manieren waarop NWO zich inzet om de aanvraagdruk voor onderzoekers te verminderen.

Over NWA-ORC

De NWA-ORC is een nieuw financieringsinstrument bij NWO. Het gaat om extra budget voor wetenschappelijk onderzoek dat het ministerie van OC&W heeft vrijgemaakt voor meer verbinding tussen maatschappij en wetenschap. Het doel van dit instrument is de financiering van onderzoek en innovatie op (delen van) de routes van de NWA. De routes van de NWA zijn opgesteld op basis van alle vragen die Nederland in 2015 mocht stellen aan de wetenschap. Een van de voorwaarden van de NWA-ORC beurs is dat aangevraagd moet worden vanuit consortia. Op deze manier stimuleert NWA de samenwerking van onderzoekers aan kennisinstituten met partners uit de (publieke) kennisketen en met maatschappelijke partners, uit publieke en semi-publieke sectoren, en uit het bedrijfsleven.

Voor deze eerste financieringsronde in het kader van het NWA programma is in 2018 52,2 miljoen euro gereserveerd. Voor het NWA-programma is in totaal vanuit het ministerie van OCW voor alle activiteiten 70 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020 (zie Kamerbrief Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek van ministerie van OCW, 9 maart 2018).