16 februari 2018

Binnen de NWA-route Circulaire Economie krijgen de komende maanden twee onderzoeksprojecten vorm. Doel van de projecten is om concrete stappen te maken in de transitie naar een circulaire economie en dan met name op de thema’s gebouwde omgeving en kunststoffen. Om tot voorstellen voor deze onderzoeksprojecten te komen, zoeken we deelnemers aan iteratieve werksessies.

Thema’s: gebouwde omgeving en kunststoffen
De vraaggestuurde onderzoeken, met een looptijd van twee jaar, gaan over kansen voor circulariteit op de thema’s:

  • Kunststoffen – Laminaatverpakkingen voor levensmiddelen
  • Gebouwde omgeving – Nieuwe circulaire (ver)bouwsystemen voor woon/kantoorwijken

Op deze twee gebieden heeft Nederland een significante industrie, inclusief mkb. Bovendien hebben de bedrijven grote ambities voor een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. De goede onderzoeksinfrastructuur voor deze twee thema’s kan de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek borgen.

Vorm: samenwerking op inhoud
De inhoudelijke vraagstukken die op deze thema’s leven in de praktijk, vragen om transdisciplinaire samenwerking tussen praktijkprofessionals en alfa-, bèta- en gammawetenschappers in zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek.

Twee groepen van geselecteerde praktijk- en onderzoekspartners gaan werken aan twee afzonderlijke projectvoorstellen. Experts en andere deelnemers geven tijdens het proces feedback. Dit resulteert in twee projectvoorstellen – op elke thema één – die voor beoordeling ingediend worden bij Regieorgaan SIA. Voor de uiteindelijke twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen is ongeveer € 500.000 per voorstel beschikbaar.

Wie zoeken we?
We zoeken senior onderzoekers van hogescholen, universiteiten, rijkskennisinstellingen, TNO en experts uit de praktijk die in werksessies vorm willen geven aan deze voorstellen. Geïnteresseerd? Lees in onderstaande pdf wat deelname inhoudt en hoe je je kunt opgeven. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op 15 maart 2018.

Oproep NWA-onderzoeksprogramma Circulaire Economie
Download (PDF, 262 kB)

Betrokken partijen
De NWA-route Circulaire Economie heeft samen met Regieorgaan SIA, TNO, NWO ENW en NWO SGW het programmakader opgesteld. Het programma wordt mede ondersteund door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij Judith Schueler, programmamanager Regieorgaan SIA. Zij is per mail bereikbaar via circulaire-economie@regieorgaan-sia.nl en telefonisch op nummer 06-39837118.

Zie ook