Er zal in de maand juni een webinar georganiseerd worden over de eerste NWA-financieringsronde. Ook kunnen NWO-medewerkers op verzoek bij een organisatie langsgaan om deze call nader toe te lichten.

De samenleving in brede zin en burgers worden, waar mogelijk, betrokken bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksprogramma’s. Daarnaast zal er actief gecommuniceerd worden over de resultaten (doorbraken, interessante tussenresultaten) van het onderzoek gerealiseerd binnen het NWA-programma. Ook zal de NWA partnerschappen aangaan voor wetenschapsbrede en landelijke publieksactiviteiten waarbij de beantwoording van de NWA-vragen centraal staat.

Ja, dit is in principe mogelijk. Voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden. De aanvrager kan zelf bepalen waar de bijeenkomst plaatsvindt. Wij raden u wel aan om tijdig contact op te nemen met het Lorentz Centre.

Ja, voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden.

Op de websites van NWO en de Nationale Wetenschapsagenda zal een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast kunt u op www.wetenschapsagenda.nl/routeseen overzicht vinden van de contactpersonen per route. U kunt hen benaderen voor meer informatie over de activiteiten die binnen een route plaatsvinden.

Op www.wetenschapsagenda.nl/routes is voor elke route een contactpersoon aangegeven die u meer kan vertellen over de activiteiten die er momenteel lopen binnen de route. Ook zal op de NWO-website een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen.

NWO stelt financiering beschikbaar voor het organiseren van matchmakingbijeenkomsten om potentiële partners in een consortium bij elkaar te brengen. Voor de organisatie van een of meerdere bijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 24 mei is het aanvraagformulier op de NWO-website te vinden. Daarnaast worden op de NWO-website alle geplande matchmakingbijeenkomst op een rijtje gezet, zodat geïnteresseerden kunnen aansluiten.

Nee, dit soort eisen wordt niet gesteld. Wel dienen er publieke en/of private consortiumpartners betrokken te zijn die de verplichte 10% cofinanciering leveren (in cash en/of in kind). Essentieel is dat de voor de uitvoering van het voorstel noodzakelijke partners in het consortium zijn opgenomen.

De samenstelling van de beoordelingscommissie is nog niet bekend. Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire achtergrond en kennis van de verschillende typen onderzoek in de kennisketen.

Succesvolle hoofdaanvragers die in een NWA-subsidieronde een aanvraag hebben toegekend gekregen, dienen zich te onthouden van indiening van een nieuwe aanvraag in de eerstvolgende subsidieronde. Omdat de ronde 2019 deels overlapt met de ronde 2018, kunt u in de ronde 2019 indienen als u ook in de ronde 2018 hebt ingediend. Aanvragen in de ronde 2019 die in de ronde 2018 blijken te worden gehonoreerd, worden in 2019 van verdere behandeling uitgesloten.