Belang van de route

Alle grote maatschappelijke uitdagingen beginnen in essentie in de jeugd. Hoe kinderen worden opgevoed, onderwezen en ondersteund door verschillende volwassenen, organisaties en instellingen heeft majeure repercussies voor hun ontwikkeling tot volwassenen. Het onderwijs speelt daarin een bijzonder belangrijke rol, aangezien kinderen daar maar liefst een derde van hun tijd doorbrengen, en hun kansen op positief maatschappelijk functioneren in hoge mate bepaald worden door de kwaliteit en aard van het onderwijs dat zij volgen. Daarnaast stopt het onderwijs niet in de jeugd, maar biedt ook kansen aan volwassenen in de huidige samenleving waarin een leven lang leren het credo is. Onderzoekers in het domein jeugd en onderwijs houden zich dus bij uitstek bezig met de vroege oorsprong en beïnvloeding van menselijk gedrag dat in volwassen vorm zo cruciaal is voor een innovatieve en veerkrachtige samenleving en verdient daarmee een eigen route in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Binnen deze route staat centraal hoe de bestudering van jeugd en onderwijs kan leiden tot innovaties die inspelen op de vragen die de huidige en toekomstige samenleving stelt.  Het doel van onderzoek op het gebied van jeugd, opvoeding en onderwijs is om bij te dragen aan het welzijn van kinderen en uiteindelijk het functioneren van volwassenen als burgers die positief bijdragen aan de maatschappij. Het bevorderen en in stand houden van gezondheid, inclusie en veiligheid is veel succesvoller als deze ontwikkeld worden tijdens de jeugd. Er is dan ook veel evidentie dat vroege interventies in de jeugd de sleutel tot succes zijn op vele gebieden van menselijk functioneren.  Dat dit geldt voor een grote verscheidenheid aan domeinen blijkt uit het feit dat zeer veel vragen uit de NWA beantwoord kunnen worden door nieuwe en uitdagende verbindingen te leggen binnen de thema’s jeugd en onderwijs en hun onderlinge samenhang.  Zo beschrijft maar liefst een kwart van de 140 clusters uit de NWA vraagstukken die direct of indirect betrekking hebben op jeugd en onderwijs.  Nu dreigt het thema echter tussen wal en schip te vallen omdat het in geen enkele route een speerpunt is. Daarom vereisen brandende kwesties en nieuwe oplossingen daarvoor op alle terreinen waar jeugd en onderwijs een rol speelt, een eigen route.

Uitkomsten routeworkshops van 11 en 18 mei jl.

Contact

Meer informatie over deze route is verkrijgbaar via info@nro.nl