6 juli 2017

 

Op dit moment werken de topteams van de topsectoren aan de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA) 2018-2021. Naar aanleiding van de motie Verhoeven-Vos richten deze agenda’s, in de vorm van two-pagers, zich op maatschappelijke uitdagingen (MU) en sleuteltechnologieën (ST). In de two-pagers wordt zichtbaar wat vanuit de publiek-private samenwerking in de topsectoren kan worden bijgedragen aan de Maatschappelijke Uitdagingen en Sleuteltechnologieën. Met deze indeling en deze thema’s wordt ten volle aangesloten bij het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020) en gestreefd naar een maximale synergie tussen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de Kennisagenda’s van de departementen.

Zo worden de acht geformuleerde uitdagingen rondom energie en CO2, landbouw en voeding, gezondheid en zorg, klimaat en water, circulaire economie, mobiliteit en transport, veilige samenleving en de inclusieve en innovatie samenleving opgepakt. Daarnaast zijn er technologieën verwoord waarop Nederland een sterke positie kan innemen, namelijk op het gebied van quantum/nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage-systemen en processen, biotechnologie, fotonica, micro-en nano-elektronica, ICT, ruimtevaartonderzoek, meet- en detectietechnologie en elektrochemische conversie en materialen.

Met deze indeling en deze thema’s wordt ten volle aangesloten bij het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020). Daarnaast wordt gestreefd naar een maximale synergie tussen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de Kennisagenda’s van de departementen. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken stellen de topteams de agenda’s op. Iedere MU en ST kent een boegbeeld als trekker, waardoor de samenwerking met de NWA-routetrekkers wordt geborgd.

De voorstellen zijn op 2 juni tijdens een goed bezochte netwerkbijeenkomst van vertegenwoordigers uit de topsectoren, NWA-routetrekkers en departementen besproken en verder aangescherpt. Voor de zomer zullen de boegbeelden voor de achttien transities de two-pagers verder samenstellen. Op basis van die agenda’s zal op hoofdlijnen de nadere uitwerking, lees programmering, worden opgepakt.