24 mei 2018

NWO heeft vandaag de eerste financieringsronde geopend binnen het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Met het programma worden breed samengestelde interdisciplinaire consortia gestimuleerd om onderzoeksvoorstellen in te dienen die passen binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes. Het onderzoek is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Voor deze financieringsronde is 52,2 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018.

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen zal aandacht zijn voor betrokkenheid van de gehele kennisketen van hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2-instellingen, Rijkskennisinstellingen tot maatschappelijke partners (publiek en privaat). De aanvragen kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend: 500.000 – 2 miljoen euro, 2 – 5 miljoen euro en 5 – 10 miljoen euro.


Financiering voor matchmakingbijeenkomsten

Om (nieuwe) kennisketenbrede consortia binnen de NWA-routes te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen, stelt NWO middelen ter beschikking voor de organisatie van matchmakingbijeenkomsten. Per initiatief kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend in 2018 en 2019.


Extra investeringen in onderzoek en innovatie

In het regeerakkoord is een additionele structurele investering aangekondigd voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Een deel van deze extra middelen is bestemd voor de Nationale Wetenschapsagenda: in 2018 is 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NWO gevraagd een onderzoekprogramma in te richten voor de NWA.

Meer informatie

Op dinsdagmiddag 26 juni (15.30-16.30 uur) organiseert NWO een webinar over de eerste NWA-financieringsronde. Meldt u zich hier aan.

Zie ook: