15 februari 2017

 

Als kennispartner in de Kenniscoalitie gaat NWO uitvoering geven aan de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Startimpuls is met een bedrag van 32 miljoen euro een eerste investering van het ministerie om een start te maken met de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

De Startimpuls versterkt zowel de basis voor fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek als thematisch onderzoek. Het grootste deel van de Startimpuls NWA, 20 miljoen euro, is bestemd voor thematisch onderzoek binnen drie thema’s die aansluiten bij actuele vraagstukken voor het ministerie van OCW.

De Startimpuls is een afgebakende en eenmalige financieringsbron waaruit de volgende acht geselecteerde NWA-routes voor in aanmerking kunnen komen:

  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
  • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
  • Meten en detecteren: alles, altijd en overal
  • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
  • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte
  • De quantum-/nano revolutie

Daarnaast is 5 miljoen euro voor talentbeleid gereserveerd om 100 nieuwe hoogleraarsposities voor vrouwen te creëren en 5 miljoen euro voor brede valorisatie, dat grotendeels besteed wordt aan het Industrial Doctorates programma. Tot slot is er nog 2 miljoen euro beschikbaar om de kennisagenda’s van het ministerie van OCW en andere ministeries aan te laten sluiten bij de NWA-routes.

Thematisch onderzoek Wetenschapsagenda
De zogeheten routetrekkers van de acht hierboven genoemde routes zijn uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek. Er wordt beoogd de financiering voor deze voorstellen nog voor de zomer toe te kennen.

Procedure stimuleert samenwerking
De procedure wordt zo ingericht dat deze aansluit bij het doel van de Nationale Wetenschapsagenda: het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Startimpuls financieel en inhoudelijk te verbreden wanneer belangstellende partijen besluiten mee te financieren en hun eigen maatschappelijke, economische of wetenschappelijke vragen inbrengen in het raamwerk van de NWA.

Samenstelling beoordelingscommissie Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda

Ir. G. Beenker namens VNO-NCW
Dhr. J. Sistermans namens MKB Nederland
Prof. M. Joëls namens NFU
Prof. P. Werkhoven namens TO2
Prof. M. Bovens namens VSNU
Dr. L. Jensen namens KNAW
Dr. H. de Ruiter namens VH
Prof. N. Katsonis namens NWO

Zie ook de website van NWO.