9 oktober 2017

Op 9 oktober 2017 start NWO met het pilotprogramma Industrial Doctorates, onderdeel van de NWA-Startimpuls die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in september 2016 werd aangekondigd. Dit programma richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, en in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf.


Het mkb is een belangrijke motor voor innovatie binnen het bedrijfsleven. Juist in een mkb kan een Industrial Doctorate bijdragen aan overdracht en directe toepassing van wetenschappelijke kennis. Hiermee wordt de impact op een toepassing in de praktijk groter. Tot 16 januari 2018 kunnen voorstellen ingediend worden. Het bedrijfsleven, de universiteit en NWO betalen alle drie mee aan een totaal budget van ca. 10 miljoen euro.

Talent

Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verhoogt de kans op daadwerkelijke implementatie van kennis. Samenwerkingen ten bate van kennisoverdracht in Publiek Private Samenwerking (PPS of PPP) zijn inmiddels gemeengoed binnen alle NWO domeinen. Deze Industrial Doctorates call biedt ruimte aan een andere aanpak die nog sterker gericht is op talentonwikkeling en uit gaat van verdieping door intensievere bilaterale samenwerking met één bedrijf (ook als kennisinstelling en bedrijf ingebed zijn in grotere of meerdere PPS). Een samenwerking waarin bovendien de kandidaat promovendus als talent centraal staat.

Voor wie

Het Industrial Doctorates-programma staat open voor zowel jonge talentvolle kandidaten die hun master recent behaald hebben (of op het punt staan die te behalen), als voor talenten die al werkzaam zijn bij het partnerbedrijf en alsnog willen promoveren. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit elk wetenschappelijk domein en deelname beperkt zich niet tot de industrie.

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Het programma is onderdeel van de Startimpuls die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in september 2016 werd aangekondigd. De startimpuls geeft uitvoering aan de Nationale Wetenschapsagenda door middelen beschikbaar te stellen voor:

  • Thematisch onderzoek
  • Benoeming van 100 vrouwelijke hoogleraren (Westerdijk Talents)
  • Brede valorisatie met name via het Industrial Doctorates-programma

Budget

Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor dit programma is maximaal 3,4 miljoen euro. De subsidie is beschikbaar voor projecten waarin een promovendus op basis van colocatie promoveert. Dat betekent dat het onderzoek uitgevoerd wordt binnen de kennisinstelling én het deelnemende bedrijf. Door bijdragen vanuit de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven te vragen wordt gezamenlijk een inspanning verricht om te komen tot een programma van ca. 10 miljoen euro. Omdat deze subsidieronde nog een pilot betreft is deze vooralsnog eenmalig.

Deadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is 16 januari 2018, om 14:00 uur CE(S)T.

Meer informatie


Bron: NWO