Binnen de NWA-route Circulaire Economie krijgen de komende maanden twee onderzoeksprojecten vorm. Doel van de projecten is om concrete stappen te maken in de transitie naar een circulaire economie en dan met name op de thema’s gebouwde omgeving en kunststoffen. Om tot voorstellen voor deze onderzoeksprojecten te komen, zoeken we deelnemers aan iteratieve werksessies.

Thema’s: gebouwde omgeving en kunststoffen
De vraaggestuurde onderzoeken, met een looptijd van twee jaar, gaan over kansen voor circulariteit op de thema’s:

  • Kunststoffen – Laminaatverpakkingen voor levensmiddelen
  • Gebouwde omgeving – Nieuwe circulaire (ver)bouwsystemen voor woon/kantoorwijken

Op deze twee gebieden heeft Nederland een significante industrie, inclusief mkb. Bovendien hebben de bedrijven grote ambities voor een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. De goede onderzoeksinfrastructuur voor deze twee thema’s kan de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek borgen.

Vorm: samenwerking op inhoud
De inhoudelijke vraagstukken die op deze thema’s leven in de praktijk, vragen om transdisciplinaire samenwerking tussen praktijkprofessionals en alfa-, bèta- en gammawetenschappers in zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek.

Twee groepen van geselecteerde praktijk- en onderzoekspartners gaan werken aan twee afzonderlijke projectvoorstellen. Experts en andere deelnemers geven tijdens het proces feedback. Dit resulteert in twee projectvoorstellen – op elke thema één – die voor beoordeling ingediend worden bij Regieorgaan SIA. Voor de uiteindelijke twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen is ongeveer € 500.000 per voorstel beschikbaar.

Wie zoeken we?
We zoeken senior onderzoekers van hogescholen, universiteiten, rijkskennisinstellingen, TNO en experts uit de praktijk die in werksessies vorm willen geven aan deze voorstellen. Geïnteresseerd? Lees in onderstaande pdf wat deelname inhoudt en hoe je je kunt opgeven. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op 15 maart 2018.

Oproep NWA-onderzoeksprogramma Circulaire Economie
Download (PDF, 262 kB)

Betrokken partijen
De NWA-route Circulaire Economie heeft samen met Regieorgaan SIA, TNO, NWO ENW en NWO SGW het programmakader opgesteld. Het programma wordt mede ondersteund door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij Judith Schueler, programmamanager Regieorgaan SIA. Zij is per mail bereikbaar via circulaire-economie@regieorgaan-sia.nl en telefonisch op nummer 06-39837118.

Zie ook

NWO lanceert in februari in samenwerking met Regieorgaan SIA en TNO een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het gaat om een onderzoeksprogramma met als doel om transdisciplinaire samenwerking te realiseren binnen de NWA-route ‘Circulaire economie’. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries IenW, BZK en OCW.

Binnen de door het ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 waren middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met vakdepartementen. Het onderzoeksprogramma Circulaire economie is hier een van de resultaten van.

Call Circulaire Economie – gebouwde omgeving en kunststoffen

NWO, Regieorgaan SIA en TNO openen in februari een call binnen de NWA-route Circulaire Economie. Het doel is om te komen tot twee onderzoeksprojecten die concrete stappen voorwaarts bieden in de transitie naar een circulaire economie. In de projecten worden fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbonden aan vragen uit de praktijk. De inhoudelijke focus van de call ligt op de ‘circulariseerbaarheid’ van kunststoffen en de gebouwde omgeving.

De NWA-route Circulaire Economie heeft samen met Regieorgaan SIA, TNO en de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) het programmakader opgesteld. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 

Meer informatie

 

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 

Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig hergebruiken, geen afval produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. Dat is het ideaal van deze route. Een duurzame circulaire economie gaat uit van volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en van het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust ecosysteem.

De essentie van de overgang naar een duurzame circulaire economie wordt gevormd door aanpassing in complete waardenetwerken: van productontwerp tot nieuwe bedrijfs- en marktmodellen en nieuwe vormen van consumentengedrag. Het gaat niet alleen om technologische of economische veranderingen maar om structurele aanpassingen in de wijze waarop wij onze samenleving vormgeven. Hierbij worden vier gamechangers onderscheiden.

Gesloten kringlopen
In een duurzame circulaire economie waarbij grondstoffen efficiënt worden geproduceerd, gebruikt en hergebruikt, zijn gesloten kringlopen van producten en processen cruciaal. Zowel productieprocessen als materialen en producten moeten daarvoor een ingrijpende transitie ondergaan.

Duurzame circulaire business innovatie
In een duurzame circulaire economie, waarbij economische waarde ontstaat in een industrieel netwerk, is duurzaam circulair productontwerp in combinatie met duurzame circulaire businessinnovatie onontbeerlijk. De essentie van een duurzaam circulair businessmodel is dat bedrijven posities kiezen die zijn gericht op meervoudige waardecreatie op zowel financieel, ecologisch als sociaal gebied.

Maatschappelijk begrip en acceptatie
De implementatie van een duurzame circulaire economie vereist dat burgers en consumenten de kernwaarden ervan herkennen en erkennen, veranderingen die circulariteit versnellen accepteren, en de circulaire economie met hun gedrag ondersteunen.

Consistente beleidscontext
Het ontwikkelen van een duurzame circulaire economie maakt gebruik van een consistente beleidscontext op alle schaalniveaus. Voor een succesvolle realisatie is een collectief opgestelde agenda van leidende thema’s noodzakelijk met daarin collectieve definities, ambities en indicatoren voor de komende decennia.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.