Op de website van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) staat de call NWA-ORC 2019 gepubliceerd, waarop consortia worden opgeroepen tot het indienen van interdisciplinaire en van fundamenteel tot toepassing gerichte onderzoeksvoorstellen. Ook voor de kennis-gemeenschap rondom transport, logistiek en mobiliteit is deze call interessant. Voor een succesvolle indiening is het wel van belang dat aanvragers samenwerking zoeken met aanvragers van andere onderzoeksinstellingen en met belanghebbende bedrijven en overheidsinstellingen. Het route management van NWA route Transport en Logistiek kan aanvragers daar bij helpen. We zullen in het kort uitleggen hoe dit werkt.

NWA-Route 16: Transport en Logistiek
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 en is in opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld door de Kenniscoalitie. De basis van de NWA wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. Deze vragen zijn geclusterd in 140 clustervragen en door deze 140 vragen van de NWA zijn 25 routes getrokken die deelverzamelingen van vragen betreffen. De NWA-route met het nummer 16 gaat over het slimmer maken van transport en logistiek. De gemeenschap van route NWA-16 wordt momenteel vanuit TKI Dinalog ingericht door Albert Veenstra en Jan Burgmeijer. Zij zijn respectievelijk het boegbeeld en de trekker van deze NWA-route. Het doel van het inrichten van deze kennis-gemeenschap is om een verbindende rol te spelen door te zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, het bevorderen van valorisatie, het geven van erkenning aan de gamechangers en het bewaken van de kerndoelen van de route en de NWA. U kunt zich nu aanmelden voor deze kennis-gemeenschap, zodat u regelmatig geïnformeerd zal worden omtrent activiteiten zoals matchmaking events, via: NWA-route16@dinalog.nl

De NWA-ORC 2019 call

Voor de NWA-ORC 2019 ronde wordt er meer openheid en transparantie gevraagd rondom indiening, dan bij de NWA-ORC call van 2018. Aanvragers worden gevraagd om de volgende 3 stappen te doorlopen:

  • Een korte samenvatting van hun onderzoeksvoorstel indienen (deadline 9 mei 2019). Deze zal gepubliceerd worden op de NWO/NWA-website;
  • Een beknopte aanvraag indienen (deadline 6 juni 2019). Deze is alleen geldig als er een korte samenvatting op de daartoe ingestelde website is gepubliceerd;
  • Een volledige aanvraag indienen (deadline 16 januari 2020). Een volledige aanvraag is alleen geldig indien er een beknopte aanvraag is ingediend èn indien deze een positief bindend advies heeft ontvangen.

De kennis-gemeenschap van Route-16 is van plan om tussen stap 1 en 2 een matchmaking-event te organiseren op vrijdagmorgen 17 mei 2019, centraal in het land. Alle leden van deze gemeenschap plus alle aanvragers met een relevante samenvatting worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst zal in overleg met de aanvragers de mogelijkheden verkend worden voor het samenvoegen van gelijksoortige ideeën of het consortium te verbinden met nieuwe partners. Het doel hiervan is om verbindend en coördinerend te werk te gaan, maar de aanvragers zijn hiertoe niet verplicht. Ook wordt er geen advies door de boegbeelden en trekkers naar de beoordelingscommissie gegeven. Voor al uw vragen rondom deze kennis-gemeenschap en voor nadere informatie kunt u mailen naar NWA-route16@dinalog.nl

In de doorontwikkeling van de NWA-route Transport en Logistiek is in 2017 voorgesteld om Living Labs te gaan opzetten rond vier grote uitdagingen binnen dit domein. Dit voorstel is overgenomen door de TKI Dinalog van de Topsector Logistiek en NWO in samenwerking met de Topsectoren Water en Energie. Er staat nu een call open waarin ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld voor het verder uitwerken van living lab ideeën en het vormen van een consortium van publieke en private partijen.

Per idee kan 30.000 Euro worden aangevraagd. Er is ruimte voor tien  voorstellen in deze eerste fase. Een toegekend project in de eerste fase kan bestaan uit het organiseren van workshops en bijeenkomsten, of door iemand aan te stellen die actief het netwerk gaat trekken. In de volgende call (fase 2) zal het mogelijk zijn om financiering aan te vragen voor het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de living labs, waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel en toegepast onderzoek van hoog niveau, dat bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen.

Meer informatie

Een transitie realiseren naar een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam mobiliteits-, transport- en logistiek systeem binnen en buiten Nederland. Dat is de ambitie van deze route. Het verbeteren van het transport van goederen en personen bevordert welvaart in brede zin: niet alleen wat betreft het creëren van toegevoegde waarde en concurrentiekracht in de Nederlandse logistieke sector, maar ook de maatschappelijke welvaart die samenhangt met personenmobiliteit. Een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam transportsysteem is een bepalende voorwaarde voor het goed functioneren van moderne samenlevingen. Zonder handel en specialisatie zouden we nooit ons huidige welvaartsniveau hebben kunnen bereiken, en veel handel vereist nu eenmaal de fysieke verplaatsing van goederen. Mobiliteit van personen is minstens zo belangrijk. Deze stelt ons in staat om activiteiten als wonen, werken en recreëren op verschillende locaties uit te voeren. Het transportsysteem van mensen en goederen is echter complex en dient continu te worden aangepast aan de vraag. Daarbij worden in toenemende mate hoge kwaliteitseisen gesteld. Voortschrijdende wereldwijde urbanisatie en ruimtelijke specialisatie als gevolg van globalisering doen de vraag naar transport in en rond steden toenemen; een trend waarover nog onvoldoende bekend is. Het bestellen van goederen door de consument thuis via het internet, maar ook demografische en ruimtelijke ontwikkelingen, beïnvloeden de vraag naar mobiliteit, transport en logistieke dienstverlening verder. Gemiddeld verplaatsen mensen zich ongeveer een uur per dag, maar de soort verplaatsing en de ruimtelijke spreiding daarvan zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie en/of bestudeer het paper over de Doorontwikkeling NWA Route 16 Transport en Logistiek in 4 uitdagingen: