Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA route Smart Liveable Cities. Het doel is om een verbindende rol te spelen tussen verschillende personen en partijen die actief zijn op de route Smart Liveable Cities, maar ook tussen verschillende routes, en te zorgen voor afstemming tussen indieners, het samenbrengen van relevante consortiapartners en kennisdeling onderling en vanuit NWO.

De eerste Smart Liveable Cities bijeenkomst vindt plaats op 1 oktober 2019. Tijdens deze bijeenkomst zullen we een gezamenlijke tussentijdse analyse maken. Enkele onderwerpen die op het programma staan zijn: waar staan we als route? Wat is er tot nu toe ingediend op de route, welke voorstellen hebben het gehaald en welke niet? Hoe heeft de jury de voorstellen beoordeeld en wat kunnen we daarvan leren voor toekomstige aanvragen?

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst

De tijd van de bijeenkomst is onder voorbehoud. De locatie van de bijeenkomst wordt later bekend gemaakt.

Van 20 tot 24 juni vindt WeMakeThe.City in metropoolregio Amsterdam plaats, het festival dat steden beter maakt. De centrale missie van NWA route 25 Smart Liveable Cities krijgt vooral aandacht op donderdag 21 juni tijdens ‘Co-developing real smart cities’ en ‘Charge 2018’. Zorg dat je erbij bent als je wilt meedenken over hoe slimme steden leefbaar blijven.

Co-developing real smart cities
Op het NDSM-terrein in Amsterdam verzorgen Waag, gemeente Amsterdam en Pakhuis de Zwijger een dagvullend programma over de strategieën om de digitale transformatie van de stad in goede banen te leiden. Hoe zorgen we dat de overheid, bedrijven, wetenschap en burgers allen profijt hebben van de smart city? Maar ook: hoe komen we tot transparantie rondom algoritmen, aandacht voor digitale rechten, het faciliteren van eigenaarschap over persoonlijke data en het creëren van levendige data commons. Deze vragen en meer liggen op tafel en worden bediscussieerd met smart city experts. Meer informatie is binnenkort te vinden op https://wemakethe.city/.

Charge 2018
Onderzoekers en ondernemers laden zich op tijdens Charge 2018, het jaarevenement van CLICKNL in samenwerking met Amsterdam Creative Industries Network. Ditmaal als onderdeel van WeMakeThe.City en met een focus op smart liveable cities. Wat komt eraan op het gebied van energie en gedrag, en de smart liveable city? Hoe kun je als creatieve professional, onderzoeker of beleidsmaker aanhaken bij de koplopers? Laat je van 14:30 tot 21:00 uur inspireren door de keynote en experts en ga in gesprek in het Parooltheater in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden kan hier.

De route Smart Liveable Cities heeft  het afgelopen jaar een verdiepingsslag gemaakt. De stad is bij uitstek het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke, ecologische en digitale uitdagingen zich manifesteren. Deze zijn onder gebracht in vijf gamechangers: Safe Big Data Cities, Smart Polderen, Citizen Empowerment, Urban Technologies en Resilience. In elk van de gamechangers moeten diverse expertises en belangen in harmonie met elkaar worden gebracht.

De NWA route kreeg in 2017 met Marleen Stikker (directeur Waag Society) een nieuwe trekker. Dit jaar vonden er twee bijeenkomsten plaats op 20 september en 20 december. Uit deze workshops komt het belang van public research naar voren: het actief betrekken van maatschappelijke actoren, stadsmakers en start-ups in het onderzoek in de vorm van citizens science, living labs en art/science samenwerkingen. Daarnaast is geëxpliciteerd dat de sustainable development goals integraal als uitgangspunt worden genomen. Een slimme leefbare stad houdt rekening met de grenzen van de planeet en heeft als fundament een inclusieve open en ‘faire’ samenleving.

De NWA-route Smart, Liveable Cities is met auteurs van het VSNU programma De Digitale Samenleving in overleg getreden. Het resultaat is dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijk actieprogramma. Bij de formulering van dit actieprogramma zijn ook de topsector Creatieve Industrie en de topsector Energie betrokken.

  • Safe Big Data Cities;
  • Smart Polderen;
  • Citizen Empowerment;
  • Urban Technologies;
  • Resilience.

Meer informatie over de route is te vinden op de routepagina Smart, Liveable Cities. De Nederlandse universiteiten hebben vanuit de VSNU het programma ‘De Digitale Samenleving’ geformuleerd, waarin ook aspecten terugkeren van de route smart, liveable cities. Nu bekend is dat het nieuwe kabinet wil investeren in de NWA-routes is de hoogste tijd om een concreet plan uit te werken. Daarvoor organiseren we een design workshop.

Wanneer:
woensdag 20 december 2017, 9.00 u. tot 17.30 u.

Waar:
Waag Society, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

Lab:

In 2050 zal zeventig procent van de wereldbevolking in stedelijke omgevingen wonen, die dan goed zijn voor bijna tachtig procent van het bruto wereldproduct. De stad is bij uitstek het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke, ecologische en digitale uitdagingen zich manifesteren.

Het toekomstbestendig maken van steden en hun buitengebieden vereist een nieuwe geïnspireerde betrokkenheid van burgers en bedrijven, verandering van bestuursmodellen, en circulair energie- en grondstofgebruik. Zaken als klimaatadaptatie, het benutten van digitalisering voor veilig en goed functionerende, en ook gezonde steden en het verbeteren van het stedelijke ecosysteem zijn daarbinnen belangrijk. Binnen deze route worden vijf gamechangers onderscheiden.

Safe Big Data Cities
Technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, sensoren, e-health, apps, het Internet-of-Things en de digitale revolutie hebben tot gevolg dat steden steeds digitaler worden. Hoe organiseren we een platform van data en informatie waardoor sturing op stedelijk niveau mogelijk wordt?

Smart polderen
Huidige technologische en maatschappelijke trends bieden nieuwe mogelijkheden voor participatie in besluitvorming, zelfsturing en netwerkinitiatieven en ook andere vormen van communicatie en samenwerking tussen bestuursorganen.

Citizen empowerment
Slimme data en technologieën kunnen nieuwe aanleidingen creëren voor contact tussen de bewoners en ondernemers in de stad. Vergroting van participatie is een van de belangrijkste voorwaarden voor de mobilisatie van menselijk kapitaal. Over de invloed van de toename van mobiliteit en digitale communicatie op ontmoetingen van mensen in steden, is niet veel bekend.

Urban technologies
Er worden nieuwe technologische oplossingen gevraagd voor de wijzigende demografische omstandigheden, het samenbrengen van energiegebruik, -productie en -opslag, inzet en maatregelen om steden klimaatadaptief te maken en steden voor te bereiden op nieuwe mobiliteitsvormen.

Resilience
Een slimme, leefbare stad is een stad waarin de gebouwde omgeving op flexibele wijze voortdurend veranderende activiteiten en interacties faciliteert. De toekomstige stad vereist veerkracht en flexibiliteit en dient zo ingericht te zijn dat nieuwe functies kunnen worden geabsorbeerd en bestaande functies eenvoudig kunnen veranderen.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.