De 21e eeuw plaatst ons voor uitdagingen op het gebied van technologie, internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, verstedelijking en globalisering. Dit vergt een nieuwe kijk op de manier waarop wij onze jeugd voorbereiden op hun toekomst.

Door de jeugd als speerpunt te nemen, investeren we in nieuw onderzoek dat kan bijdragen aan een gezonde, veilige, en rechtvaardige samenleving voor een nieuwe generatie. In deze route worden drie gamechangers onderscheiden.

Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
Jeugdigen leren en ontwikkelen zich binnen verschillende contexten, relaties en netwerken (thuis, op school, op straat, on-line). Die contexten zijn tot nu toe te weinig in samenhang bestudeerd. Onderzoek naar de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarbinnen kinderen en jongeren opgroeien, kan tot nieuwe inzichten leiden over de ontwikkeling van de huidige generatie jeugdigen.

Diversiteit en ongelijkheid
De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van jeugdigen gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Er is onderzoek nodig naar de factoren die een rol spelen in de intergenerationele overdracht van achterstand en risico, uiteenlopend van laaggeletterdheid tot kindermishandeling.

Normativiteit van opvoeding en onderwijs
Waartoe willen we opvoeden en opleiden? Voorstellen voor de kennis, vaardigheden en houdingen die in de toekomst nodig zullen zijn, zoals probleemoplossend vermogen, creatief denken, burgerschap, of digitale geletterdheid, worden altijd vanuit een bepaald perspectief gedaan. De onderliggende normen en doelen van opvoeding en onderwijs zijn echter zelf zelden expliciet onderwerp van discussie of bestudering in praktijk en onderzoek. Theoretisch onderzoek is noodzakelijk om nieuwe opvoedings- en onderwijsdoelen te funderen.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

De Kennisagenda kunt u hier inzien. Leest u liever de samenvatting? Kijk dan hier.

Liever bestellen? Dat kan via deze link.

Boegbeelden
Sabine Severiens (Erasmus Universiteit)
Sander Thomaes (Universiteit Utrecht)

Contact
Sabine Severiens (Erasmus Universiteit) 
severiens@essb.eur.nl

Sander Thomaes (Universiteit Utrecht)
s.thomaes@uu.nl

Website route Gerelateerde NWA-vragen