Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat schokken op te vangen die ontstaan als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Ze kunnen daarnaast anticiperen op toekomstige uitdagingen en op langetermijnconsequenties van veranderingen, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.

Ook vinden ze nieuwe evenwichten, zelfs in een instabiele context. Deze route versterkt de veerkracht en toekomstbestendigheid van de maatschappij. Deze route onderscheidt drie, onderling nauw samenhangende aandachtsgebieden.

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen
Politiek, openbaar bestuur en beleid staan voor een dubbele uitdaging. Enerzijds neemt het vertrouwen in hen af en staat hun legitimiteit onder druk. Anderzijds is de wereld minder stuurbaar geworden, mede als gevolg van globalisering en vervaging van grenzen. Nieuwe politiek-bestuurlijke arrangementen moeten hierop inspelen.

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie
Toenemende sociale ongelijkheid en culturele diversiteit, demografische verschuivingen en de veranderende opvattingen over publieke dienstverlening grijpen in op de verhoudingen op en rond het werk. De beroepsbevolking moet mogelijkheden krijgen om nieuwe competenties aan te leren die nodig zijn om te kunnen blijven participeren. Daarnaast moeten bedrijven en organisaties mogelijkheden bieden en de wil hebben om te streven naar inclusiviteit, zodat iedereen kan meedoen.

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang
Migratie, globalisering en technologie leiden tot polarisering, culturele tegenstellingen en sociaaleconomische ongelijkheid. Het beeld van wie wij zijn en waar wij bij horen verandert. Er komen nieuwe netwerken en gemeenschappen tot stand. Op dit kruispunt van sociale continuïteit en verandering ontstaan belangen en visies die met elkaar concurreren of zelfs conflicteren. Ons perspectief op die snel veranderende pluriforme samenleving roept om bezinning en herziening, maar tegelijkertijd om actie.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

NWO coördineert de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen. Samenwerkingspartners voor deze route zijn de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Boegbeelden
Joris Rijbroek (VU)
Ton Wilthagen (UvT)

Website route Gerelateerde NWA-vragen