Precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Met een optimaal resultaat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo dicht mogelijk bij huis. Dat is in het kort het ideaalbeeld van personalised medicine.

Om dit mogelijk te maken voor het groeiende aantal patiënten met chronische aandoeningen, is een revolutie nodig, zowel in verwerving van kennis als in de organisatie van de zorg. Naast forse investeringen in een solide data-infrastructuur en in technologische en methodologische ontwikkelingen, zijn nieuwe kenniscoalities en intensief contact met de maatschappij onontbeerlijk. In deze route worden vijf gamechangers onderscheiden.

Variatie centraal
Personalised medicine vraagt om een totaal andere kijk op ziekten, patiënten en data. Dat begint ermee dat we niet langer kijken naar de grootste gemene deler, maar juist nieuwsgierig worden naar de verschillen tussen patiënten.

Verbindingen nodig
Voor personalised medicine zijn enorme hoeveelheden gegevens nodig van zeer grote aantallen mensen en ziekten. Big data dus. Er is al veel geïnvesteerd in het opzetten van data-infrastructuren en biobanken. In de komende jaren moeten deze verschillende databronnen met elkaar worden gecombineerd.

Gericht wetenschappelijk onderzoek
In de komende jaren zullen fundamentele onderzoekers samen met translationele onderzoekers, clinici en epidemiologen de huidige kennis over ziekteprocessen en interventies verder moeten verfijnen. Nieuwe methodes, nieuwe technieken en nieuwe, op kleine aantallen patiënten of individuen gerichte onderzoeksmethodologieën zullen ontwikkeld moeten worden.

Goede communicatie en educatie
Artsen en andere zorgprofessionals moeten leren omgaan met nieuwe beslissingsinstrumenten en met een breed palet aan communicatiemiddelen. In het rechtstreekse contact, maar ook via uiteenlopende e-health applicaties dienen zij de patiënt te informeren en te motiveren en samen met de patiënt te beslissen over mogelijke behandelingen.

Nieuwe allianties
Het dichten van de innovatiekloof tussen wetenschap en praktijk vraagt om samenwerking tussen partners die elkaar nu nog niet altijd goed weten te vinden. Binnen het biomedisch onderzoek zal meer samenwerking ontstaan tussen fundamentele, translationele en toegepaste onderzoekers. Om daadwerkelijk innovatie te kunnen realiseren in de zorgpraktijk, moeten bedrijven nieuwe kennis doorontwikkelen tot bruikbare producten en standaarden.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Kennisagenda Personalised Medicine

In 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan om de personalised medicine-route verder te concretiseren. De opdracht was te richten op 4 ziektegerichte thema’s – oncologie, hart- en vaatziekten, longziekten en de psychiatrie – omdat personalised medicine hier al sterk in ontwikkeling is. Gedurende het proces bleek de consensus zo groot dat de werkgroep op basis van de NWA 17 thema’s formuleert die in principe relevant zijn voor alle ziektegebieden. Deze zijn noodzakelijk om personalised medicine daadwerkelijk mogelijk te maken, inclusief de stap te komen tot implementatie in de dagelijkse praktijk. De thema’s kunnen dienen als onderwerpen voor subsidieoproepen (‘’calls”) door partijen die gezondheidsonderzoek financieren (zowel publieke als private partijen). Om draagvlak te verwerven is onder stakeholders in het gezondheidsonderzoek domein (fondsen, patiëntenorganisaties, topsector partners, professionele organisaties) geïnventariseerd of deze thema’s op steun uit het veld kunnen rekenen.

 

Boegbeeld
Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC)

Contact
Melanie Schmidt
schmidt@nfu.nl

Gerelateerde NWA-vragen