Hoe kunnen we inclusieve mondiale ontwikkeling bevorderen en mondiaal welzijn op duurzame wijze vergroten? Dat is de centrale vraag binnen deze route. Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Inclusieve ontwikkeling refereert aan het verbeteren van welzijn met inachtneming van een gelijkwaardige verdeling daarvan in de maatschappij. Daarnaast houdt inclusieve ontwikkeling in dat armen, achtergestelde en buitengesloten groepen in samenleving en politiek participeren.

De Sustainable Development Goals gelden universeel voor alle landen. Zij hebben betrekking op zeventien focusgebieden, die bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden overstijgen en die de complexiteit en mondiale en interacterende aspecten van duurzame ontwikkeling weerspiegelen. Voor inclusieve, mondiale ontwikkeling is integratie van ecologische, sociale en economische dimensies van ontwikkeling noodzakelijk. Twee gamechangers worden binnen deze route onderscheiden.

Wetenschappelijke systeembenadering
Het bereiken van de SDGs vereist nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de onderlinge samenhang van de drie deelsystemen waarbinnen deze doelen zijn gegroepeerd. Inclusieve mondiale ontwikkeling is tot op heden vooral bestudeerd vanuit het perspectief van de afzonderlijke deelsystemen; natuurlijke omgeving, infrastructuur en welzijn. Om als werkelijke gamechanger te kunnen fungeren moeten die nu met elkaar worden verbonden. Zo’n integrale systeembenadering in onderzoek draagt bij aan horizontale en verticale beleidscoherentie.

Kennisinfrastructuur voor waarde- en kennispluriformiteit
Onderzoek naar mondiale inclusiviteit geschiedt veelal vanuit het westerse perspectief met als blauwdruk modernisering volgens het westerse model. Om inclusiviteit op mondiale schaal te kunnen onderzoeken dienen we een breder spectrum aan kennissoorten en innovatiestijlen dan in de standaard westerse wetenschap gebruikelijk is te erkennen en te gebruiken. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende kennissystemen nodig waarbij in co-creatie nieuwe kennis ontstaat door integratie van wetenschappelijke kennis en ervaringskennis van ook niet-wetenschappelijke partners, waaronder bedrijven.

Lees meer over deze route in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Boegbeeld
Nick van de Giesen (TU Delft)

Contact
Nick van de Giesen (TU Delft)
n.c.vandegiesen@tudelft.nl

Gerelateerde NWA-vragen