12 juli 2016

Steden inrichten als living labs, creativiteit en innovatie in het onderwijs van de toekomst en bijdragen aan de sustainable development goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling. Slechts enkele van de thema’s waarover vertegenwoordigers vanuit verschillende ministeries op dinsdag 28 juni hebben gebrainstormd samen met de Nationale Wetenschapsagenda.

De bijeenkomst is georganiseerd door het NWA-secretariaat met als doel raakvlakken te onderzoeken tussen de kennisagenda’s van de vakdepartementen én de vragen en routes uit de Nationale Wetenschapsagenda, die eind 2015 aan het kabinet is gepresenteerd.

Louise Gunning, voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda, benadrukte vooral het werk dat de afgelopen maanden door duizenden wetenschappers is verzet tijdens een groot aantal ‘routeworkshops’. Tijdens deze workshops stonden de routes in de Nationale Wetenschapsagenda centraal. De routes vormen het instrument waarmee de Nationale Wetenschapsagenda belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

De uitkomsten van alle routeworkshops zijn inmiddels bekend en bieden interessante aanknopingspunten voor de beleidsmakers bij de verschillende departementen. Verschillende departementen gaven tijdens de bijeenkomst een pitch over de raakvlakken tussen hun beleids- en onderzoeksprioriteiten en verschillende routes die de wetenschapsagenda rijk is.

Zo stelt het ministerie van Defensie dat prioriteiten als ‘informatie als doelwit en als wapen’ en ‘mens-machine teaming’ uit de Strategische Kennis- en Innovatieagenda Defensie goed aansluiten bij routes als ‘Tussen conflict en coöperatie’, ‘Hersenen, cognitie en gedrag’, ‘Big data’ en ‘Materialen – Made in Holland’.

Big data speelt ook een rol bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met vragen als Kunnen we door data ruimte anders gaan gebruiken en inrichten? en Hoe kan data helpen onze productiesystemen te verduurzamen? wordt ook de verbinding gelegd tussen routes als ‘Big data’ en ‘Smart, liveable cities’.

Vanuit het ministerie van OCW sluiten thema’s als skills en permanent leren mooi aan op de routes ‘Jeugd en Onderwijs’, ‘Hersenen, cognitie en gedrag’, en ‘Big Data’. Daarbij kun je denken aan leren in verschillende contexten, het goed kunnen omgaan met nieuwe technologie, en toegankelijkheid van onderwijs.

Het NWA-secretariaat gaat de komende maanden bij alle departementen langs gaan om onderwerpen waar de specifieke belangstelling naar uit gaat op te halen.