De Wetenschapsagenda verbindt partijen en thema’s en stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. De kenniscoalitie kreeg de opdracht om de agenda niet alleen tot stand te laten komen langs institutionele lijnen. Er diende een open proces plaats te vinden, waarbinnen ook onderzoekers en andere personen en partijen ruimte kregen om mee te denken en bij te dragen. Keuzes dienden op transparante wijze te worden gemaakt en binnen de totstandkoming van de agenda moest ruimte zijn voor debat en vernieuwing door ook inbreng en invloed te organiseren buiten de bestaande institutionele kaders. Tijdens de uitvraag, gedurende de maand april, zijn bijna 12 000 vragen ingediend. De jurering, onder aanvoering van de KNAW, is op 5 juni 2015 afgerond en resulteerde in het rapport “Elfduizend vragen in perspectief, Rapportage jurering Nationale Wetenschapsagenda”. Over het resultaat van de jurering vond een drietal conferenties plaats in juni 2015. Dit zorgvuldige juryproces, de conferenties en veel interactie met vraagstellers vormden de pijlers voor de Nationale Wetenschapsagenda. Deze is op november 27 november 2015 overhandigd aan het Kabinet. De publiekspresentatie volgde op 29 november in de vorm van het EUREKA! festival.