Parallelle sessie I: 11.45 – 13.15 uur

Keuze uit de volgende sessies:

Verantwoord omgaan met Big Data
(Let op: deze themasessie is volgeboekt.)
Het doel van deze sessie is om te verkennen ‘wat mag’ (FAIR) en ‘wat kan’ (FACT) met big data. Wat is de betekenis van FAIR en FACT data voor de routes die veel met (big) data te maken hebben? Waar liggen kansen om gezamenlijk op te trekken en verantwoord met big data om te gaan?

De burger als expert
Ondersteund door onder meer een betere (digitale) toegang tot informatie, toegenomen mobiliteit, welvaart en vrije tijd en een hoger opleidingsniveau, heeft de goed geïnformeerde, mondige en betrokken burger zich een grote rol in het debat over de omgang met sporen uit het verleden en de rol van het verleden in het heden toegeëigend. Hoe waarderen we deze vorm van embodied knowledge? En wat betekent de veranderende rol van de burger voor die van de professional?

Startimpulsthema “Jongeren in een veerkrachtige samenleving”
Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt? Aan de beantwoording van die vraag wordt gewerkt binnen de routes NeuroLabNL, Veerkrachtige Samenleving en Jongeren in ontwikkeling. Dat doen ze met wel meer dan 100 verschillende partijen. Welke werkwijze heeft ieder van de drie gevolgd, hoe zijn medewerkers van o.a. TNO en Hogescholen betrokken en waar ligt per route de nadruk in het voorgestelde onderzoek?

Sustainable Development Goals
Armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken binnen 15 jaar, dat is het doel van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Op basis van de SDG’s verbinden we tijdens deze workshop de thematiek van meerdere NWA-routes met elkaar. Hoe kunnen we vanuit deze afzonderlijke routes bijdragen aan een integrale benadering van inclusieve mondiale ontwikkeling? Welke win-wins en trade-offs zijn er?

Publiek-private samenwerking
Veel NWA-routes doen aan publiek-private samenwerking. Ook heeft er de afgelopen tijd afstemming plaatsgevonden tussen de NWA-routes en de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de Topsectoren. In deze sessie presenteren enkele routes hun publiek-private samenwerkingen en hun afstemming met de KIA’s. Hoe kunnen we de synergie tussen wetenschap en bedrijfsleven zo optimaal mogelijk maken? Hoe kunnen NWA-routes hier zo goed mogelijk invulling aan geven?

Goede NWA-praktijken: toekomstige uitdagingen
In deze sessie kijken we vooruit en bespreken we prangende vragen en vernieuwende ideeën voor de toekomstige organisatie en uitvoering van de NWA. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen: wetenschapscommunicatie; coördinatie in een heterogeen financieringslandschap; de rol van hogescholen en hoger onderwijs in de NWA. De sessie heeft de vorm van een open space. De onderwerpen worden kort gepitcht waarna u zich kunt aansluiten bij de discussie die u het meest aanspreekt.

 

Parallelle sessie II: 15.00 – 16.30 uur

Keuze uit de volgende sessies:

Living labs

Een living lab is een werkvorm voor transdisciplinariteit die vanuit  meerdere routes is voorgesteld. In de route Kwaliteit leefomgeving is deze werkvorm gericht op samenwerking tussen onderzoekers, burgers, overheden en ondernemers op het regionaal niveau in een gebied dat ook betekenis heeft op internationaal niveau. Maar wat verstaan andere routes onder een living lab, wat doen zij op dit vlak en wat kunnen we van elkaar leren?

Gezondheid en vernieuwing in de wetenschap
De gezondheid gerelateerde NWA routes nemen veelal het begrip ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt: het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren (in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.) Welke dwarsdoorsnijdende onderwerpen hebben deze routes nog meer gemeen? En welke zouden meer in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt?

Transitie naar een circulaire economie
Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig hergebruiken, geen afval produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. Dat is het ideaal. De huidige praktijk richt zich in dit perspectief vooral op een transitie via materiële optimalisatie, terwijl aandacht voor transitie via disruptie gefundeerd op een systeemaanpak achterblijft. Tijdens deze sessie richten we ons op de vraag hoe aan de hand van een aantal concrete icoonprojecten deze disruptieve transitie vormgegeven kan worden met transdisciplinaire samenwerking als uitgangspunt.

Kunst, kennis en innovatie
Zit er wellicht waarde in de samenwerking tussen de routes Kunst en Smart Industry of Big Data?
Als voelsprieten van de samenleving bieden de kunsten de mogelijkheid scherper en creatiever om te gaan met de dynamische uitdagingen van de high-tech maatschappij.Dat kan door verbindingen te leggen tussen de praktijk en het onderzoek van kunstenaars en ontwerpers, het geestes-, sociaal en natuurwetenschappelijk onderzoek en de creatieve bedrijven en maatschappelijke instellingen gericht op cultuur. Denkt u met ons mee over verrassende combinaties?

Goede NWA-praktijken: nieuwe verbindingen voor vernieuwend onderzoek
(Let op: deze themasessie is volgeboekt.)
De NWA stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Er zijn kennisagenda’s geformuleerd en startimpulsvoorstellen geschreven. Hoe zijn de verschillende routes hierbij te werk gegaan? Wat kunnen de routes van elkaar leren? In deze sessie gaan we hierover in gesprek.

 

Terug naar het programma van de NWA-routes conferentie